Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Şartname : Özel Kurum Şartnamesi

Fiziksel Arşivleme Hizmetleri

Fiziksel Arşiv Yönetim Sisteminin bütün süreçleri ile birlikte kurum bünyesinde bulunan evrak ve dosyaların;


  • Arşivcilik standartlarına uygun olarak ayıklama işlemlerinin yapılması
  • Saklama ve geri getirim araçlarının hazırlanması
  • Niteleme bilgilerinin bilgisayar ortamına kayıt edilmesi
  • Dosya ve kutuların etiketlenmesi
  • Fiziksel olarak adreslenmesi
  • Evrak ve dosyaların hizmete sunuma hazır hale getirilmesi
  • Kurum arşivinin elektronik arşive dönüştürülmesi için altyapı hazırlanması
  • Arşiv raflarının ve kutularının yaptırılması
  • Danışmanlık ve Eğitim

 

Beyaz Arşiv Hakkımızda

Ülkemizde son 10 yılda hızla gelişmekte olan arşiv sektöründe söz sahibi olmak için, Fiziki arşiv düzenlemeleri alanında faaliyet gösteren Çözüm Bilgi İletişim ve Arşiv Teknolojileri Şirketini satın almıştır. Böylelikle, Beyaz Bilgisayar’ ın 15 yıllık bilişim tecrübesi ile Beyaz Arşiv’in fiziki arşiv çalışmalarının birleşmesi ile köklü ve sağlıklı çözümler üretilmektedir.  Bu güçle Beyaz Bilgisayar, firmaların fiziki ve dijital arşiv yükünü ve maliyetlerini azaltmayı ve risklerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Arşivsel nitelikli e-doküman uygulamaları hakkında son çıkan düzenlemeler ve bildirgeler özellikle kamu şirketlerinde hareketlenmelere neden olmuştur. Bu hareketlik özel sektörde ISO standartları ile başlamıştır. Bir çok kurum arşiv düzenlemesine gitmiş veya dışardan hizmet satın almıştır. Bu kurumların düzenli evrak akışının faydalarından dolayı her yıl arşive ayrılan bütçe payını arttırdıkları gözlenmiştir.
 
Beyaz Bilgisayar, firmalara dokümanınızın üretiminden imha süreçlerine kadar komple hizmet vermektedir. Beyaz Bilgisayar’ın sunduğu AYSPro 9.0 Fiziki Arşiv ve Medya Varlık Yönetimi yazılımları ile kurumunuzda arşiv yazılımı olarak hiçbir yatırım yapmanıza gerek kalmayacaktır ve Beyaz Bilgisayar’ın destek hizmetinden her zaman faydalanacaktır. AYSPro yazılımsal hatalara karşı ömür boyu firma garantisindedir.

Stratejik Kurumsal Yönetim Çözümlerinin temelini oluşturan Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi, bilgiye dayalı şirket yönetimleri oluşturmak için hayata geçirilmesi gereken ilk adım olarak görülmektedir. Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi, kurumunuzun diğer kademelerinde ihtiyaç duyduğunuz çözümleri ve yönetim süreçlerini kolaylaştıracak analiz bilgileri sağlayacaktır.

Beyaz Bilgisayarın 15 yıllık bilişim tecrübesi, firmayı diğer arşiv firmalarından bir adım öne çıkartmaktadır. Şirketimiz özellikle ağ teknolojileri, bilişim güvenliği ve Veri tabanı uygulamaları konularında tecrübelidir ve iyi referanslara sahiptir. Ülkemizde geliştirdiği Arşiv Yönetim Sistemleri ile referans teşkil etmeyi hedeflemektedir.


ÖRNEK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU

Bu projenin amacı, Semko’nun Doküman, Arşiv Yönetim Sisteminin bütün süreçleri ile birlikte kurum bünyesinde bulunan evrak ve dosyaların arşivcilik standartlarına uygun olarak ayıklama işlemlerinin yapılması. Saklama ve geri getirim araçlarının hazırlanması, niteleme bilgilerinin bilgisayar ortamına kayıt edilmesi. Dosya ve kutuların etiketlenmesi, fiziksel olarak adreslenmesi ile bu evrak ve dosyaların hizmete sunuma hazır hale getirilmesiyle birlikte, kurum arşivinin elektronik arşive dönüştürülmesi için altyapı hazırlanması. Arşiv raflarının ve kutularının yaptırılması için danışmanlık veya temin edilmesi.

2. İŞİN KAPSAMI

a) Bilimsel Çalışmalar kapsamında Evrak Envanterlerinin çıkarılması, Semko’nun tüm birimlerinde Saklama Planı ve Standart Dosya Planı hazırlanması ve Arşiv ve Ayıklama İmha Yönergelerinin hazırlanması,
b) 5.000 adet dosya / klasörün tasnif ve ayıklama yapılmak kaydıyla fiziksel olarak düzenlenmesi,
c) 5.000 adet dosya / klasörün nitelendirilmesi,(dizi pusulasının oluşturulması)
d) 5.000 adet dosya / klasörün etiketlenmesi,
e) 5.000 adet dosya/klasörün kutulanması ve raflara yerleştirilmesi,
f) Arşiv Yönetim Sisteminin kurulması oluşturulan kayıtların arşivin sisteme yüklenerek kullanıcıların hizmetine açılması,
g) Sistemin çalışması ve yürütülmesi için gerekli olan donanımların planlanması,
h) 30 m² Arşiv alanının, depo raf yerleşim hesaplarının yapılması, raflarının temin edilmesi, kurulması veya danışmanlıklarının yapılması.
i) 1.500 adet arşiv kutusunun temin edilmesi ve etiketlenmesi.
j) Proje ile ilgili danışmanlık, eğitim ve destek verilmesi,
k) İş tesliminden sonra kurum arşivinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için kurum tarafından belirlenen arşiv personelinin eğitilmesi veya arşiv tecrübesi olan bir personelin istihdamı.


3. GENEL ÖZELLİK VE İSTEKLER


Eğitim ve Danışmanlık:

a) Proje süresince Semko tarafından görevlendirilecek personeller eğitim ve gözetim amacıyla iş süresince çalışmalara nezaret edecektir.
b) Semko’nun proje kapsamında danışmanlık ve eğitim ile ilgili programını Semko’ya sunmak ve onay almak suretiyle Semko’nun projeye ilişkin eğitim talebi en kısa sürede karşılanacaktır.

Projenin Yürütülmesi ve Kontrolü:

a) Bu proje kapsamında projenin işleyişini takip edip kontrolünü sağlayacak Semko tarafından atanan 1 personel kontrol komisyonu ve BeyazNet Arşivleme Hizmetleri firma tarafından da atanan proje yöneticisi yürütme kurulu oluşturulacaktır.
b) Proje süresince Semko’nun her istediği gün ve saatte proje yürütme kurulu yapılan çalışmaları yüklenicinin hazırladığı faaliyet raporu üzerinden değerlendirmek ve sonraki işleri planlamak üzere toplanacaktır. Alınan kararlar yazılı olarak ihaleyi yapan birimin amirine sunulacak, onaylandıktan sonra dosyasına kaldırılacaktır. Kurul gerekirse taraflardan birinin başvurusu halinde olağanüstü de toplanabilecektir.
c) Yüklenicinin oluşturacağı proje yürütme ekibinde bulunması gereken personel ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir:

Çalıştırılacak Teknik Personel

BeyazNet Arşivleme Hizmetleri ihale konusu işi yerine getirebilmek için aşağıda miktar ve nitelikleri belirtilen sayıdaki teknik personeli iş sırasında Semko da yönetici ve personel olarak çalıştıracaktır.

Proje Yöneticisi    Lisans 1
Arşiv Uzmanı        Lisans 2

a) Proje Yöneticisi: Üniversitelerin Arşivcilik bölümünden mezun ve daha önce benzer iki projede görev almış, en az 10 yıl tecrübeli personel. Proje Yöneticisi, BeyazNet Arşivleme Hizmetlerinin proje kapsamında yapacağı faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
b) Arşiv Uzmanı: En lise mezunu ve en az bir projede görev almış personel.

4. BİLGİ VE BELGE GÜVENLİĞİ

a) İş bitiminde BeyazNet Arşivleme Hizmetleri tarafından evraklar kuruma asli düzen içinde ve eksiksiz bir şekilde teslim edilecektir.
b) Projenin tüm safhalarında silme, ilave v.s gibi doküman içeriğini değiştirecek herhangi bir işlem yapılmayacak, belgenin orijinalliği korunacaktır.
c) BeyazNet Arşivleme Hizmetleri, iş bitiminde çalışmaların bulunduğu kendi sistemindeki tüm verileri, Kurumun kullanacağı sisteme transfer ettikten sonra yetkililerin huzurunda silecektir.
d) Proje kapsamında BeyazNet Arşivleme Hizmetlerine verilen / paylaşılan hiçbir belgenin aslı/ sureti/ kopyası/ içeriği 3. kişilerce paylaşılmayacaktır.
e) BeyazNet Arşivleme Hizmetleri hiçbir şekilde sayısal verilerin kopyasını Kurum dışına çıkarılamaz.

KURUM ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI İÇİN ÇALIŞMA PLANI

1. Kurum Merkez Arşiv Deposunun Temini
• Arşiv deposunun standartlar çerçevesinde organize edilmesi.

2. Müdürlüklerde arşiv işlerini organize edecek personellerin tespiti
• Arşiv çalışmasını yapacak şirketle ile koordinasyonu sağlayacak müdürlükler bazında bir çalışan görevlendirilmeli ve eğitilmelidir.

3. Kurum Evrak Envanterin oluşturulması
• Envanter analizi
• Envanter formu
• Kurum evrak envanteri oluşturma

4. Saklama Planı Hazırlama
• Müdürlüklerde üretilen evrak türlerinin tespiti
• Saklama planı oluşturmak için görüş alma
• Saklama planı çıkarma
• Saklama planını Arşiv Yönetim Sistemi Programına entegrasyonu 

5. Evrak Düzenleme (Ayıklama, Tasnif ve İmha)
• Tasnif listelerinin hazırlanması
• Tasnif İşleri
• Tasnif listelerinin Arşiv Yönetim Sistemi programına aktarılması
• Dosya, klasör, etiket yenileme
• İmhalık evrakların belirlenmesi, ayıklanması imha listelerinin hazırlanması ve imha prosedürlerinin oluşturulması.

6. Arşiv Yönetim Sistemi Yazılımının içeriği
A. Veri Kaydı
• Veri inceleme
• Veri giriş
• Otomatik giriş
• Sorgulama
• Raporlama
• Listeleme
B. Ödünç Sistemi
• Ödünç verme
• Ödünç iade
• Ödünçteki evrakları listeleme
C. İmha Sistemi
• İmha listelerinin hazırlanması
• İmha onayı alındıktan sonra sistemden evrakların imhası
• İmha edilen evrakların raporlanması ve farklı bir veri tabanına otomatik aktarılması
D. Seriler
E. Sabitler
F. Şubeler

7. Yönetmelik
• Kurum arşiv prosedürünün oluşturulması
• Kurum arşiv yetkilisinin görev ve sorumlulukları
• Kurum imha, ödünç ve evrak devri formlarının oluşturulması

 

Fiyat Teklifi

 

 

• AYSPro Doküman ve Arşiv Yönetim Yazılımı 1 Ad.

4.500 TL

 

 • Standart Dosyalama Planı’nın uygulanması
• Kurum arşiv prosedürünün oluşturulması
• Arşiv çalışanlarının görev prosedürleri
• Kurum imha, ödünç ve evrak devri formlarının ve prosedürlerinin oluşturulması
• Kurum arşiv deposunun planlanması
• Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti
• Evrak düzenleme, kutulama, barkodlama ve oluşan verilerin yazılıma girilmesi hizmeti 2 Ay

 1.500 Adet Arşiv Kutusu (~3.000 TL) Matbaa ve Raf firmaları Semkone ayrıca faturalayacaklardır.
• 2.000 Kutuluk Raf Kurulumu (Teklif alınacak)

45.000TL

 

Toplam:

49.500 TL

Garanti Şartları ve Açıklamalar


• Müşteri bu teklifi imzalamakla teklif  Genel Toplam bölümünde belirtilen meblağı, Ödeme Koşulları bölümünde belirtilen tarihlerde ve belirtilen meblağlar şeklinde ödemeyi kabul eder.
• Müşterinin, onaylayarak vermiş olduğu siparişi, daha sonra iptal etmesi durumunda, teslimat için Beyaz Bilgisayar, tarafından yapılmış olan olası masrafların bertaraf edilmesi amacıyla, Genel Toplam’ın %20’si müşteriden tazminat olarak tahsil edilir.
• Müşteri, firma kasasına gelir olarak kaydedilen bu meblağ üzerinde hiçbir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.
• AYSPro Arşiv Yönetim Sistemi Programının garanti süresi 1 yıldır.
• Programın tesliminden sonraki sürede, müşteriden talep geldiğinde ilk 1 yıl içerisinde, 2 (iki) kez (2 X 2 saat) müşteri personeline ücretsiz eğitim verilecektir.
• 1 yıl ücretsiz güncelleme ( Upgrade). Bu süre içerisinde yeni sürüm çıkarılırsa yeni sürümün ücretsiz entegre edilecektir.
• Garanti bitiminden sonra, müşteri talebi doğrultusunda bakım anlaşması yapılabilir. Bakım anlaşması yıllık yazılım bedelinin % 30 dur.  Bakım anlaşması yapılan müşterilere yazılım güncellemesi ücretsiz entegre edilir.
• 1 yıl da Uzaktan ve sözlü yardımlar sınırsız ve ücretsiz olarak verilecektir.
• 1 yıl içerisinde müşteri tarafından talep edilen AYS ye eklenmesi istenilen Raporlama, Listeleme, form,  vs. her sayfa  300 TL + kdv dir. AYS içerisinde uygulama geliştirme ise Günlük Eğitim kapsamına alınarak günlük 750 tl + KDV dir.
• Ödeme Şekli % 30 Peşin, kalan iş bitiminde tahsil edilecektir.
• Verilen fiyatlar TL cinsindendir.
• Verilen teklif geçerlilik süresi 1 aydır.
• Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

 

 

 1. ÖRNEK

Dosya Veya Evrak Niteleme, Belge Tarama ve İndeksleme Hizmeti Alınacaktır.


İdarenin Adı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşiv Müdürlüğü

İşin Adı : Dosya Veya Evrak Niteleme, Belge Tarama ve İndeksleme Hizmet Alımı

İhale Kayıt No : 2007/195191

Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü

1. İdarenin

a ) Adresi : M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No:62 A Blok Kat:2 Merter/Güngören/İstanbul

b ) Telefon - Faks Numarası : 212 4494605 - 212 4494047

c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : fyildiz@ibb.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250.000 Adet Evrak/Dosyanın Tasnifi ve Ayıklanması, 250.000 Adet Evrak/Dosyanın Nitelenmesi, 250.000 Adet Evrak/Dosya/Kutunun Kaşelenmesi Veya Etiketlenmesi, 250.000 Adet Evrak/Dosyanın Kutulanması ve Yerleştirilmesi, 1.000.000 Adet Sayfanın Numaralanması, 1.000.000 Adet Sayfanın Taranması, 750.000 Adet Elektronik Belgenin İndekslemesi.

b ) Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

c ) İşin Süresi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren 7 (Yedi) Takvim Günü İçinde İşe Başlanır.İşin Süresi İşe Başlama Tarihinden İtibaren 300 (Üçyüz) Takvim Günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer
:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul

b ) Tarihi - Saati : 15.01.2008 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.Öngörülen Personel: 1 adet Proje Koordinatörü (Üniversitelerin Belge, Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun ve ihale konusu işle ilgili en az 1 yıl deneyimi olan personel), 1 adet Bilgi İşlem Sorumlusu (Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Elektrik Elektronik, İşletme, Matematik Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik veya Fizik bölümlerinin herhangi birinden mezun ve ihale konusu işle ilgili en az 1 yıl deneyimi olan personel), 2 adet Grup Yöneticisi (Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun ve ihale konusu işle ilgili en az 1 yıl deneyimi olan personel), 8 adet Tasnif/Niteleme Uzmanı (Niteleme uzmanlarından en az 4´ü Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun personel), 2 adet Tarama Operatörü (En az lise ve dengi okul mezunu), 7 adet İndeksleme Operatörü (İndeksleme operatörlerinin en az 4´ü Üniversitelerin Belge, Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun personel), 5 adet Ar-Ge Uzmanı (Kontrol teşkilatının denetim ve görevlendirilmesinde çalışacak Üniversitelerin Belge Bilgi Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon ve Enformasyon bölümlerinin herhangi birinden mezun personel)4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgelerİstekliler ihale konusu işle ilgili olarak ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini verecektir.Bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , bilgisayarlı kitap veya evrak veya dosya niteleme, tasnif ve ayıklama, kitap veya belge veya doküman sayısallaştırma, elektronik arşiv sistemi oluşturma, doküman yönetim sistemi oluşturma işleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Arşiv Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No:62 A Blok Kat:2 Merter/Güngören/İstanbul adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 15.01.2008 tarihi, saat 11:00 ’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler2. ÖRNEK    


Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.