Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Örnek Sözleşme

ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIM PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım VE Doküman Yönetim Sistemi Programı Sözleşmesi (“Sözleşme”), ….. adresinde mukim İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birlikleri (“İDARE ...”) ve ….adresinde mukim YÜKLENİCİ … (“YÜKLENİCİ ...”) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.
İşbu Sözleşmede İDARE ... ve YÜKLENİCİ .... Ayrı ayrı Taraf ve beraberce Taraflar olarak anılabilir.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme Metninde geçen;

PORDOC: İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden, Lisansı YÜKLENİCİ ...’a ait olan Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım Programı’nı,
Sözleşme: Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım Programı Sözleşmesi’ni (işbu sözleşmeyi),
Proje: YÜKLENİCİ ... tarafından İDARE ... bünyesindeki Müşteri Dosyalarının yönetilmesinde kullanılmak üzere Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım Programının İDARE ... kayıt ve sistemlerine entegrasyonunu,
Proje Ofisi: İDARE ... binası içerisinde yer alan ve İDARE ... tarafından gösterilecek olan alanı,
ÇALIŞMA:  İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden, Lisansı YÜKLENİCİ ...’a ait olan Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım Programı’nın İDARE ... kayıt ve sistemlerine entegrasyonunu İfade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

YÜKLENİCİ ... tarafından tüm fonksiyonları ile sözleşmenin 8.  Maddesinde tanımlanan İDARE ... bünyesindeki Arşiv dosyalarının yönetilmesinde kullanılmak üzere,  Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım Programının lisansına sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederek, bu lisans altında tüm yasal uygulama ve mevzuata uygun olarak programın kurulumunu, İDARE ... kayıt ve sistemlerine entegrasyonunu yapmayı bu sözleşme ile üstlenmiştir.
Bunun karşılığında İDARE ... iş bu sözleşmenin 8.2. Maddesinde belirtilen koşul ve sürelerde programın bedelini ödemeyi kabul etmiştir.

4. YÜKLENİCİ ... ’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.  YÜKLENİCİ ..., işbu Sözleşme kapsamında, aşağıda dökümü verildiği şekilde,  Arşiv Yönetim Sistemi Yazılım Programını İDARE ... kayıt ve sistemlerine entegrasyonunu yapacaktır. İDARE ... yazılımda yaptırmak istediği değişiklikleri aşağıda belirtilen ücretler karşılığı revizyon hakkına sahiptir.

Yazılım = PORDOC

4.2. PORDOC programının çalışması sırasında İDARE ... tarafından gösterilecek daha önceden excel dosyasında tutulan arşiv lokasyon bilgilerini PORDOC bünyesine aktaracaktır.

4.3.  YÜKLENİCİ ..., çalışma sonucunda dijital ortama aktarılan verinin sağlıklı bir şekilde depolanması ve depolandığı ortamdan hızlı bir şekilde erişilmesi için gerekli alt yapıyı donanımları için danışmanlık yapacaktır.

4.4. YÜKLENİCİ ... çalışmalarını İDARE ... binası içerisinde yer alan ve İDARE ... tarafından gösterilecek olan alan içerisinde gerçekleştirecektir.

5. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

YÜKLENİCİ ..., işbu Sözleşme kapsamında, ayrıca ücret talep etmeksizin İDARE ...’e aşağıda belirtilen hususlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

• Çalışmalar sırasında elde edilen bilgi birikiminin İDARE ... çalışanları ile paylaşılması.
• İDARE ... çalışanlarına, kurulan sistemin tamamlanmasını müteakiben uygulamalı olarak eğitiminin verilmesi. Eğitimler, merkezde uygulamalı olarak yapılacaktır.
• Proje kapsamında kurulan sistemde meydana gelen aksaklık ve problemler konusunda İDARE ... çalışanlarına danışmanlık hizmeti verilmesi ve ortaya çıkan aksaklık ve problemlerin en geç 48 (kırksekiz) saat içerisinde giderilmesinin sağlanması, (PORDOC’un vaad edildiği şekilde çalışmaması, çalışma sırasında aksaklıkların ortaya çıkması ya da beklenen verimi sağlamaması aksaklık olarak değerlendirilir. İDARE ...’in teknik donanım arıza ve sorunlarından kaynaklanan zaman, bu sürece dahil edilmez).
• İhtiyaç duyulduğunda, toplu eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim süreci 1 hafta olacak, gerek görülmesi halinde bu süreç uzatılacaktır.
• 12 ay içerisinde, 6 (altı) kez (6 X 3 saat) yerinde sınırsız, 12 ay uzaktan internet üzerinden ve sözlü yardımlar sınırsız ve ücretsiz olarak verilecektir.
• Eğitim kapsamında YÜKLENİCİ ... tarafından eğitim videosu, sunumu ve yazılı broşür hazırlanarak verilecektir.

6.  PROJE SÜRESİ

YÜKLENİCİ ..., Projeyi, yer tesliminden itibaren en geç 1 (bir)  ay içerisinde tamamlayacaktır.


7.  SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu Sözleşme Taraflarca imza altına alındığı tarihte yürürlüğe girer ve eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri,  kurulum, aktarım ile garanti süresinin tamamlanması ile sona erer.

8. İDARE ...’İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

8.1. İDARE ..., Projenin ve işbu Sözleşme kapsamındaki diğer hizmetlerin YÜKLENİCİ ... tarafından Sözleşme’ye ve hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesi şartı ile verilen hizmetin karşılığı olarak, aşağıda ayrıntıları gösterildiği şekilde YÜKLENİCİ ...’a ödemede bulunacaktır.

Konu: Sınırsız kullanıcı PORDOC doküman yönetim sistemi teklifimiz.

ARŞİV MODÜLLERİ:
No Modül Açıklama
1 AAA 
2 BBB 
3 CCC 
4 DDD 
5 EEE 
6 FFF 
ARŞİV MODÜLLERİ TOPLAM (Sınırsız Kullanıcı): 
   

 

8.2. Sözleşmede belirlenen ürün ve hizmet bedeli 25.000,00 TL+ KDV’dir. Bu bedelin , % 50’i peşin olarak sözlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, bakiyenin %50’i kurulum, uyarlama, tarama ve entegrasyon,mail, fax sistemlerinin kurulup çalıştırılması, teknik ve kullanıcı eğitimlerinin tamamlanması, organizasyonun belirlenmesi ve anahtar teslim sürecinin sonunda peşin olarak tahsil edilecektir.
 
8.3. PORDOC yazılımı için gerekli SQL lisansları İDARE ... tarafından karşılanacaktır.

8.4. İstanbul dışı kurulum ve eğitimlerde yol ve konaklama masrafı müşteriye aittir.

8.5. Yukarıda gösterilen fiyatlara KDV dahil değildir.

    8.6. Yıllık bakım bedeli ilk fiyat teklif bedelinin %20’sidir. Garanti sonrası bakım, güncelleme ve destek hizmetleri uzaktan erişim ile yapılacaktır.
 
9.  YÜKLENİCİ ...’IN GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

9.1. YÜKLENİCİ ...,, Garanti kapsamında bir sorun oluştuğu takdirde, İDARE ... telefon, faks veya e-posta yoluyla YÜKLENİCİ ...’a bildirimde bulunabilecektir. Bu bildirim anı, sorun başlangıcı sayılacaktır. Soruna en geç bir gün içinde müdahale edilecek ve en fazla iki gün içinde sorun giderilmiş olacaktır. PORDOC’un vaad edildiği şekilde çalışmaması, çalışma sırasında aksaklıkların ortaya çıkması, benzer arızaların tekrarlaması ya da beklenen verimi sağlamaması aksaklık olarak değerlendirilir.

9.2. YÜKLENİCİ ..., PORDOC yazılımını İDARE ...’in gösterdiği bilgisayarlara kuracaktır. İntranet paylaşımını İnternet Explorer üzerinden lisans gerektirmeden yapacaktır.

9.3. Programın Garanti Süresi 12 aydır.

9.4.  12 ay ücretsiz güncelleme (Upgrade). Bu süre içerisinde yeni sürüm çıkarılırsa yeni sürüm ücretsiz entegre edilecektir.


10.  FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

YÜKLENİCİ ..., Proje kapsamında kullandığı yazılım ve donanımların lisanslı ve orijinal olduğunu, bunlar üzerinde hak sahibi olduğunu ve İDARE ...’in bunlar üzerindeki fikri ve sınai haklar dolayısı ile üçüncü kişilerin talep ve davaları ile karşılaşmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ ..., İDARE ...’in bu maddede sayılan hususlar nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı ilk talepte karşılayacağını, kayıtsız ve şartsız, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

11.  GİZLİLİK

11.1. Aksi İDARE ... tarafından belirtilmedikçe ve/veya bildirilmedikçe, gerek işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce ve Sözleşme’nin imzalanmasını takiben yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse de Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden itibaren süresiz olarak, bizatihi işbu Sözleşme ve Ekleri de dahil olmak üzere, İDARE ... tarafından YÜKLENİCİ ...’a aktarılacak veya verilecek ve/veya YÜKLENİCİ ...’ın Sözleşme’nin imzalanmasından önce ya da sonra herhangi bir şekilde ve yolla temin edeceği veya muttali olacağı; İDARE ... Müşteri sistemine ilişkin bilgiler, İDARE ... müşterilerine ilişkin bilgiler,  İDARE ... altyapı bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, İDARE ...’e ilişkin her türlü bilgi, İDARE ... servis tanımları, iş planları, eğitim planları ve dökümanları, İDARE ...’e ve/veya İDARE ...’in ticari ilişki, müşteri ilişkisi ya da ticari ilişkisi içinde bulunduğu 3. gerçek ya da tüzel kişiler ile İDARE ...’in grup şirketlerine, iştiraklerine ait tüm ve her türlü bilgi ve belgeler, Sözleşme konusu ile ilgili olarak YÜKLENİCİ ... ile yapılan her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; yazılı, sözlü, elektronik tüm bilgi ve belgeler (ki bundan böyle “Gizli Bilgiler” diye anılacaktır) münhasıran İDARE ...’in mülkiyetindedir. YÜKLENİCİ ..., edindiği işbu Gizli Bilgi’leri, gerek işbu Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi ya da sona ermesinden itibaren süresiz olarak hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.

11.2. YÜKLENİCİ ..., Gizli Bilgiler’i sadece Sözleşme’nin yürütülmesi ve gerçekleşmesinde çalışacak ilgili personeline, “gizli” şeklinde, gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler koymak suretiyle iletecektir. YÜKLENİCİ ..., gizli bilgileri açıkladığı ilgili personelinin işbu Madde 11 kapsamında belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacağını ve bu gizlilik yükümlülüğünün görevde kaldıkları ve/veya hizmet verdikleri süre içinde veya daha sonra süresiz olarak bu sayılanlar tarafından ihlal edilmesinden dolayı İDARE ...’e karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11.3. YÜKLENİCİ ..., edindiği Gizli Bilgi’leri, İDARE ...’in yazılı onayı olmaksızın, hiçbir şekilde kopyalamayacak, çoğaltamayacak; herhangi bir sebeple hiçbir 3. gerçek ya da tüzel kişiye, kamuya ve Sözleşme konusu iş ve hizmet ile ilgili olmayan personeline açıklamayacak ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlarda bulunmayacaktır.

11.4. YÜKLENİCİ ... ve onun ilgili personeli ile YÜKLENİCİ ... adına hareket eden kişilerin işbu gizliliği koruma yükümlülüğü, sadece Sözleşme kapsamında İDARE ...’in verdiği ve/veya ifşa ettiği ya da YÜKLENİCİ ...’ın İDARE ... hakkında edindiği değil; işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce bilinen ya da doğrudan ya da dolaylı olarak 3.kişilerden temin edilen Gizli Bilgi’ler için de geçerlidir.

11.5. Gizli Bilgi, YÜKLENİCİ ... tarafından kısmen ya da tamamen, işbu Sözleşme hükümlerine ve gizlilik yükümlülüğüne aykırı şekilde 3.gerçek ya da tüzel kişilere açıklanmış olsa bile, YÜKLENİCİ ...’ın açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynı şekilde devam edecektir. İşbu Sözleşme’ye aykırı olan bu durum, Gizli Bilgi’nin geri kalan kısmının da açıklanması için hiçbir şekilde haklı gerekçe oluşturmaz.

11.6. YÜKLENİCİ ... işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesi halinde, kendisine verilmiş ve/veya ifşa edilmiş tüm bilgi, doküman ve materyaller dahil; edindiği tüm Gizli Bilgiler’i İDARE ...’in talebine gerek kalmaksızın ve hiçbir suret almaksızın Sözleşme’nin sona erdiği tarihten itibaren en geç 24 (yirmidört) saat içinde İDARE ...’e iade edecektir.

11.7. YÜKLENİCİ ..., kendisinin ve personelinin işbu Madde 11’de düzenlenmiş olan yükümlülüklere aykırı davranması halinde, İDARE ...’in ve/veya İDARE ...’in ticari ilişkisi içinde bulunduğu 3.gerçek ya da tüzel kişiler ile İDARE ...’in grup şirketleri ile iştiraklerinin uğradığı ya da uğrayacağı her türlü zararı nakden ve defaten ve peşin olarak tazmin edecektir.

11.8. İşbu Madde 11 ile getirilen gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme süresince ve Sözleşme sonrasında süresiz olarak geçerlidir.

11.9. YÜKLENİCİ ... ve yukarıda sayılan diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranılarak gizliliğin ihlal edilmesinden YÜKLENİCİ ... sorumlu olacaktır. Gizliliğin ihlali Sözleşme süresi içerisinde meydana gelmiş ise İDARE ... Sözleşme’yi hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal feshedebilir.

11.10. Sözleşme konusu Proje’nin icra edilmesi kapsamında Firma tarafından hazırlanan tüm arşivleme sistemi ve bu sistemde yer alan bilgiler İDARE ...’in mülkiyetinde olacaktır. Firma, sayılan bütün bu bilgi ve belgeleri, Sözleşme kapsamında İDARE ...’e teslim edecek ve bu bilgi ve belgeleri hiçbir şekilde açıklamayacak veya açıklanması sonucunu doğuracak davranışlarda bulunmayacaktır.

12. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE SÖZLEŞME’NİN FESHİ

12.1. İDARE ..., 3 (üç) gün önceden feshi ihbarda bulunmak kaydı ile işbu Sözleşme’yi dilediği zaman feshetme hakkına sahiptir.

12.2. İDARE ..., YÜKLENİCİ ...’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Sözleşmeyi derhal ve ihbarsız olarak feshedebilir. Bu, durumda YÜKLENİCİ ..., İDARE ...’in fesih dolayısı ile doğmuş ve doğacak her türlü zararını ilk talepte karşılayacağını, o güne dek ödenmiş tüm bedelleri geri ödemeyi kayıtsız ve şartsız, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

12.3. Sözleşme’nin İDARE ... tarafından 12.1. veya 12.2. madde uyarınca feshi halinde, YÜKLENİCİ ..., İDARE ...’den tazminat veya her ne ad altında olursa olsun benzeri hiçbir talepte bulunamayacaktır.

12.4. Sözleşmenin İDARE ... tarafından 12.1. veya 12.2. madde uyarınca feshi halinde, Proje’nin fesih anına kadar tamamlanmış olan kısmı İDARE ...’e ait olacak ve İDARE ...’de kalacaktır. YÜKLENİCİ ..., projenin fesih anına kadar tamamlanmış kısmını hiçbir şekilde herhangi bir yerde kullanamayacaktır.

12.5. Proje’nin, YÜKLENİCİ ... tarafından süresi içerisinde bitirilememesi halinde,  Sözleşme’nin 12.1., 12.2., 12.3. ve 12.4. maddelerde düzenlenen hükümler saklı kalmak kaydı ile YÜKLENİCİ ..., İDARE ...’e gecikilen her gün için Sözleşme bedelinin %00.1 oranında gecikme cezası ödeyecektir.

13. VERGİ VE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İşbu Sözleşmenin imzalanmasından Taraflar kendilerine düşen her türlü vergi resim ve harçlar ile sözleşmenin imzası ve kendilerinde kalan nüshadan doğan damga vergisinden kendileri sorumludurlar.

14. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme nedeni ile Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların hallinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

15. TEBLİGATLAR

Taraflar, birbirlerine yapacakları her türlü bildirim ve tebligatı aşağıdaki adreslere göndereceklerdir.

İDARE ...

Adres:

YÜKLENİCİ ...
Adres:

Adres değişiklikleri, diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe Tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligat yukarıda yazılı adreslerine yapılacak ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında gönderilecek, 9. madde kapsamındaki bildirimler hariç, tüm bildirimler noter vasıtası ile veya iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilmelidir.

16. DEVREDİLEMEZLİK

YÜKLENİCİ ..., bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini İDARE ...’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemez.

17.  MÜCBİR SEBEPLER

17.1. Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’yle yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici, geciktirici hallerin meydana gelmesi  (grev, lokavt, savaş hali, iç savaş, terör eylemleri, doğal afet, İDARE ... bünyesinde var olan yazılımlarından veya yapısından kaynaklanan olumsuzluklar, PORDOC yazılımının yetenekleri dışında olan talepler vb.) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve taraflar mücbir sebep halleri nedeni ile yükümlülüklerini tam ya da gereği gibi yerine getirememeleri halinde sorumlu tutulmayacaklardır.

17.2. Mücbir sebep hallerinin aralıksız 10 (on) gün sürmesi halinde taraflar bir araya gelerek işbu Sözleşme’nin devamı, askıya alınması, feshi veya başka şekilde tasfiyesini müzakere edeceklerdir.

17.3. Mücbir sebep hallerinin on (10) gün daha devam etmesi ve tarafların bu süre içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde, taraflardan biri işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.


18. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri ayrı ayrı değerlendirilir. Herhangi bir neden ile Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda kalınırsa veya uygulanamaz ise, bu maddeler olmaksızın Sözleşme’nin yürütülmesinin imkansız olması veya Sözleşme’den beklenen amaçların ortadan kalkması hali hariç olmak üzere, bu durum Sözleşme’nin bütün olarak ortadan kalkması anlamına gelmez ve işbu Sözleşme’nin yürütülmesi hususunda engel teşkil etmez. Sözleşme’nin diğer tüm maddeleri geçerliliğini korur. Ancak taraflar aralarında müzakere ederek iptal edilen maddelerin yerine yeni hükümler getirebilirler.
Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan haklarından birini kullanmaması,  söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelmez ve bu konuda ticari teamül oluşturmaz.

19. DİĞER HÜKÜMLER

19 (ondokuz) maddeden oluşan işbu Sözleşme 05.07.2012 tarihinde iki nüsha halinde imzalanmış olup, orijinal nüshaların bir adedi İDARE ...’de diğer nüsha da YÜKLENİCİ ...’da kalmıştır. Taraflar kendilerine düşen her türlü vergi resim ve harçlar ile sözleşmenin imzası ve kendilerinde kalan nüshadan doğan damga vergisinden kendileri sorumludurlar.

 

 


İDARE ...             YÜKLENİCİ ...   


Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.